Allmänna villkor

Veteranpoolen är auktoriserat av branschorganisationen Bemanningsföretagen genom Almega. Det innebär en garanti på att vi följer lagar och regler. Kraven för att bli ett auktoriserat bemanningsföretag omfattar bland annat etiska regler, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring, tolv månaders verksamhet, jämställdhetsplan och att vi är ett aktiebolag.

Allmänna villkor för entreprenadtjänster

1. Tillämplighet

Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas för alla uppdrag i enlighet med ingånget avtal mellan Veteranpoolen och Kunden avseende tjänsten/tjänsterna i detta avtal. Veteranpoolen och Kunden kallas gemensamt Parterna.

2. Åtagande och ansvar

2.1 Veteranpoolen skall vid utförandet av tjänsten/tjänsterna använda sig av kompetent och lämplig personal.

2.2 Kunden skall informera och samråda med Veteranpoolens personal om samtliga förhållanden som den behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.3 Leverantören ska ha relevant ansvarsförsäkring och kan på begäran av kunden lämna bevis på att sådan ansvarsförsäkring finns.

2.4 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag.

2.5 Leverantören ansvarar inte för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

2.6 Leverantören ansvarar inte för skador hänförliga till kundens egna eller inhyrda motordrivna fordon samt flygplan och flygplats.

2.7 Skulle skadeståndsansvar uppstå för leverantören är leverantörens ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 3 prisbasbelopp, dock högst till priset för Uppdraget.

3. Avtalstid

3.1 Om Kund inte har betalat förfallen faktura inom 30 dagar från förfallodagen har Veteranpoolen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan samt rätt till dröjsmålsränta.

3.2 Om Kunden finner att Veteranpoolen åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet, skall Kunden skriftligen underrätta Veteranpoolen. Om rättelse därefter inte kommer till stånd äger Kunden rätt att säga upp avtalet.

4. Uppdragsgivarens medverkan

Uppdragsgivare ska ange erfoderlig och korrekt information om de arbetsuppgifter som ska utföras, eventuella tillämpliga avtal, eller andra omständigheter som är särskiljande för arbetet som ska utföras. Ändrade förhållanden ska meddelas leverantören. Uppdragsgivaren skall ange vilka krav som ställs på utförarens resurser. Uppdragsgivaren skall medverka genom att ge löpande instruktioner under uppdragstiden.

Uppdragsgivaren förbinder sig att behandla leverantörens resurs rättvist och jämnlikt i relation till egen personal och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden.

5. Utförarens ställning som icke anställd

Veteranpoolens personal är fristående och inte anställd hos uppdragsgivaren (kunden). På förfrågan ska utföraren uppvisa dokumentation som styrker detta.

6. Utbyte av utförare

Veteranpoolen har rätt att byta ut personer som utför uppdraget förutsatt att de har motsvarande kompetens som ursprunglig utförare. Uppdragsgivaren har rätt att begära att utföraren byter ut personer som utför uppdraget. Leverantören ansvarar inte för de eventuella skador, inklusive försening av arbete, Kunden kan åsamkas i samband med oplanerad frånvaro såsom sjukdom hos leverantörens resurs.

7. Reklamation & Skadeanmälan

Vid reklamation äger Veteranpoolen rätt att efter bedömning och utan kostnad för Kunden åtgärda de eventuella brister i uppdraget påtalat av Kunden.

Reklamationsanmälan på utfört uppdrag samt skadeanmälan görs till kontoret senast närmaste vardag efter uppkomst. Om det finns omständigheter som gör att anmälan om sakskada inte kan ske inom ovan angiven tidsrymd men dock inom skälig tid, görs en bedömning från fall till fall beroende på omständigheterna, om huruvida Kunden har förlorat sin rätt till ersättning gentemot Veteranpoolen.

Inom en månad efter besiktning och godkännande av skada överlämnas underlag för ersättningsanspråk till Veteranpoolen, i annat fall anses rätten till reklamations- och skadeanspråk vara förbrukad.

8. Prisjustering

Veteranpoolen äger rätt att justera priset avseende avtalat uppdrag om leverantörens arbetskraftskostnader ökar till följd av ändrade kollektivavtal, lag eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter. Sådan justering meddelas Kunden senast en (1) månad i förväg.

Veteranpoolen förbehåller sig rätten att justera upp priset enligt AKI – Arbetskostnadsindex för Arbetare och Tjänstemän inom privat sektor.

9. Force Majeure

Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse bortom Veteranpoolens kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller explosionsfara, extrema vädersituationer samt ingripande från offentlig myndighet som medför att Veteranpoolen inte, eller till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, fritar Veteranpoolen från fullgörandet av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder.

10. Omförhandling

Om det under avtalstiden skulle inträffa väsentliga förändringar i förutsättningarna för avtalet äger endera parten rätt att yrka på omförhandling.

11. Konkurrens

Utföraren är ej förbjuden att under avtalstiden arbeta åt andra beställare

12. Överlåtelse och ändringar vid tvist

Uppdragsgivaren äger ej rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal, utan den andra partens i förväg skriftliga medgivande. Veteranpoolen äger rätt att överlåta avtalet till eventuell ny franchisetagare hos Veteranpoolen inom distriktet.

Tvister rörande detta avtal skall avgöras av svensk lag tillämpad genom allmän domstol.

13. Ändringar och tillägg

Ändring och tillägg till detta avtal skall vara skriftligt från båda parter för att äga giltighet

14. Övrigt

Veteranpoolen äger rätt att under avtalstiden använda kundens logotyp i sin annonsering.