Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Veteranpoolen.

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.

Hur vi arbetar med våra arbetsmiljömål

Veteranpoolens ledning samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbete. Vi utvärderar löpande våra insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i samarbete mellan ledning, medarbetare, franchisetagare och veteran. Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.

Vår organisation skapar utrymme för engagemang och kunskapsutveckling och är lyhörd för förslag på förbättringar eller kritik från alla medarbetare, franchisetagare och veteraner. Inför förändringar i företaget är vi noga med att analysera om dessa också kan innebär nackdelar för någon eller några av våra anställda, och hur i så fall dessa kan undvikas.

Vi skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och delaktighet från ledningen, medarbetarna, franchisetagare och veteraner. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom Veteranpoolen ska därför ges förutsättningar att:

  • Känna till verksamhetens mål och vision
  • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • Påverka sin egen arbetssituation
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Utveckla sin kompetens
  • Ta ansvar för sin egen hälsa